آینده پژوهی درعلوم تربیتی
 
فرنگیس الیاسی دانشجوی دکتری آینده پژوهی
۳.کدامیک از شیوه های زیر در رفتار درمانی وکلاس درس استفاده میشود که برخی کانون توجه خود را بر کنترل فشارهای روانی و ایجاد رفتار جرات امیز قرار داده اند

الف.رفتاری

ب.شرطی کنشگر

ج.شرطی متقابل

د. آموزش و پ قابلیت مدار

4.کدام عبارت صحیح است

الف.تقویت کننده ها جز اساسی نظریه شرطی کنشگر هستند

ب.قانون پایه در نظریه شرطی کنشگر همان استفاده از تقویت کننده هاست

ج. اسکینر میان تقویت کننده های مثبت ومنفی تمایز قائل شده

د. همه موارد

۵.این تعریف از تدریس مربوط به کدام شیوه است

((تدریس عبارتند از تصمیم گرفتن درباره شرایط استفاده از تقویت کننده ها به گونه ایکه به یادگیری دانش اموز منتهی شود ))کهمعلم با ترتیب دادن این تقویت کننده ها ی تواند احتمال بروزرفتار را از سوی دانش اموز افزایش دهد

الف . شرطی کنشگر

ب. شرطی متقابل

ج. آموزش وپ قابلیت مدار

د.همه موارد

6.در درجه اول طرح است برای استفاده از تقویت کننده ها برای شکل دادن به رفتارهای جدید وتثبیت رفتار موجود

الف. آموزش وپ قابلیت مدار

ب. آموزش برنامه ای

ج. کنشگر

د. متقابل

7.قوهء تمیز دادن در کدام دیدگاه مطرح شد

الف. رفتاری

ب. شناختی

ج. انسانگرایانه

د. اجتمایی

8.کدام یک از شیوه های  زیر میکوشند تا رفتاری را جانشین رفتار دیگر کند

الف. کنشگر

ب. شرطی متقابل

ج. برنامه ای

د. قابلیت مدار

9.حساسیت زدایی نظامند وآموزش جرات امیز در کدام روش مطرح میشود

الف. کنشگر

ب. شرطی متقابل

ج. برنامه ای

د. قابلیت مدار

10.مک اشن برای تنظیم بیانیه های قابلیت چه رویکردی را مطرح کرد

الف. مدیریت از طریق هدف

ب. تجزیه وتحلیل سیستم ها

ج. تجزیه وتحلیل نظام مند قابلیت وتکلیف

د. همه موارد

11.کدام یک از رویکرد ها در اموزش و پ قابلیت مدار از نوع حل مسءله است که به تعریف تکلیف ها برای افراد و سازمان ها مبادرت می کند و رویکردی جامع در برنامه ریزی سازمان است

الف.مدیریت از طریق هدف

ب.تجزیه و تحلیل سیستم ها

ج.تجزیه و تحلیل نظامند

د.تجزیه وتحلیل تکلیف(کار)

12.در کدامیک از اموزش و پ قابلیت مدار فعالیت ها به تکلیف ها یا کارکردها ی کوچکتر ی خرد شده

الف .مدیریت از طریق هدف

ب.تجزیه وتحلیل  سیستم ها

ج. تجزیه وتحلیل نظامند

د. تجزیه وتحلیل تکلیف

13.به عقیده مک اشن این رویکرد برای تنظیم بیانیه ها ی قابلیت از رویکرد های دیگر مناسب تر است و استفاده از این روش مستلزم پاسخگویی به این پرسش است که مهمترین  بخشهای محتوا مورد نظر کدام اند

الف. نظام مند قابلیت

ب. هدف

ج. سیستم

د.تکلیف (کار)

14.آرمان تربیتی کدام دیدگاه شکل دادن به رفتار مطلوب وکاستن از رفتارهای نامطلوب

الف. شرطی کنشگر

ب. قابلیت مدار

ج. شرطی متقابل

د. هیچکدام

15. در کدام دیدگاه فرایند یادگیری اکتساب رفتارهای تازه ودر دیدگاه دیگر فرایند یاد گیری نشان دادن واکنش در برابر محرک هاست

الف. شرطی کنشگر _قابلیت مدار

ب. شرطی کنشگر _شرطی متقابل

ج.شرطی کنشگر _شرطی کنشگر

د. قابلیت  مدار _کنشگر

16.کدام دیدگاه یادگیرنده را در ارتباط با کنترل محیطی در نظر می گیرد هر چند به او به منزله کسی نگاه میکند که به طور غیر فعال نسبت به تقویت کننده ها واکنش نشان می دهد و یادگیرنده با فرایند خود وکنترل متقابل سر کار دارد

الف. کنشگر

ب. قابلیت مدار

ج. شرطی متقابل

د. آموزش برنامه ای

17.به یادگیرنده به منزله موجودی نگریسته می شود که می تواند در اکتساب قابلیت های گوناگون  توفیق یابد

الف. شرطی کنشگر

ب. قابلیت مدار

ج. شرطی متقابل

د. آموزش برنامه ای

18.در کدام دیدگاه رفتاری سنجش می تواند با استفاده از مشاهده رفتارها یا آزمون های قلم کاغذ ی انجام شود

الف. کنشگر

ب. متقابل

ج. قابلیت مدار

د. برنامه ای

19.این دیدگاه قدیمی ترین شکل سازماندهی برنامه درسی است و برنامه درسی بر اساس چگونگی رشد وتوسعه دانش در حوزه های گوناگون  علمی سازماندهی می شود

الف. رفتاری

ب. اجتماعی

ج. موضوعی

د. انسانگرایانه

20.کدام دیدگاه به نهضت ((بازگشت به پایه ها ))مربوط می شود

الف .موضوعی –دیسیپلینی

ب. رفتاری

ج. اجتماعی

د. انسانگرایانه

21.در کدام دیدگاه موریسون (رویکرد واحدی )در یادگیری تدوین کرد و شرط انتقال از یک واحد به واحد بعدی رسیدن به حد تسلط بود

الف. موضمعی

ب. رفتاری

ج. اجتماعی

د.انسانگرایانه

22.هلن  نیت بای کدام دیدگاه را توجه ناچیز به ذهن میداند

الف. رفتاری

ب. موضوعی

ج. دسیپلین

د. اجتماعی

23.در چارچوب کدام دیدگاه یادگیری به شناخت قابلیت کار برد یک اندیشه مربوط میشود واین اندیشه اصول اساسی یک دیسیپلین است

الف. موضوعی

ب. رفتاری

ج. اجتماعی

د. انسانگرایان

24. کدامیک از عبارتهای زیر صحیح نمی باشد

الف. ساختار مفهومی همان راهنمای یک دیسیپلین است

ب. مفهوم های کلی یک دیسپلین تغییر نمی کند

ج. مفهوم پردازی محدود از یک دیسیپلین  فعالیتهای میان رشته ای رادر بر نمی گیرد

د. به عقیده فینکس محتوای برنامه درسی به طور کامل باید از دیسیپلین ها بر گرفته شود

25. به طور مشترک در تمام دیسیپلینها با توجه به اتکاه به مجرد سازی یا استخراج و استنتاج عناصر اساسی به منظور دستیابی به تعمیم ها وجود دارد

الف. ساده سازی تحلیلی

ب. پویایی

ج. هماهنگی تحلیلی

د. دیسیپلین

26.به عقیده فینکیس در سوال 25 منظور از مجرد سازی چیست

الف. پیچیدگی موضوع

ب. ساده شدن وکاهش پیچیدگی از تجزیه وتحلیل

ج. آشکار کردن روابط وپیوند ها

د. ب وج

27. کدام از موارد صحیح می باشد

الف. یک دسیپلین در بردارنده فراخوان برای اکتشاف است

ب. سومین ویژگی دیسپلین ها ترکیب

ج. در تمام دسیپلین ها پویایی وجود دارد

د. همه موارد

28.آرمان تربیتی کدام دیدگاه تسلط دانش اموزان بر چارچوب مفهومی وشیوه های پژوهشی در یک قلمرو علمی

الف. رفتاری

ب. موضوعی

ج. دیسیپلین

د. انسانگرایانه

29.این دیدگاه در یادگیری کانون توجه بر یادگیری در حد تسلط مهارتها وبه خاطر سپاری دانش است

الف. رفتاری

ب. موضوعی

ج. اجتماعی

د. انسانگرایانه

30.کدام عبارت در رابطه با دیدگاه دیسیپلین نادرست است

الف. تکیه عمومی بر یادگیری اکتشافی است

ب. یادگیرنده به شکل موجودی فعال نگریسته می شود

ج. دانش اموز یک متخصص در مقیاس کوچک است

د. معلم مرجع اصلی وفعالیت یادگیری راهدایت میکند

31.در کدام دیدگاه معلم دانش اموزان را در فرایند اکتشاف کمک میکند و موقعیتی را مطرح میکند که دانش اموز میتواند درباره ان فرظیه سازی کند به بررسی فرضیه ها در سایه داده ها و نتیجه گیری بر اساس کاوش به عمل  بپردازد

الف. رفتاری

ب. موضوعی

ج. دیسیپلین

د. اجتماعی

32. کدامیک از عبارتها در دفاع از دیدگاه موضوعی است

الف. برنامه درسی به شکل نظامند عرضه میشود وسهولت اجرای برنامه درسی

ب. رعایت اقتصاد وکارایی

ج. قدرت سنتی

د. همه موارد

33.کدام دیدگاه بر ساخت  برنامه هایی متناسب با سطح رشد دانش اموزان تاکید دارد

الف. رشد گرا

ب. انسانگرا

ج. رفتاری

د. دیسیپلین

34.کدام دیدگاه برنامه درسی را همامنگ با نیازهای دانش اموزان تدوین میکند

الف. رشد گرا

ب. انسانگرا

ج. رفتاری

د. دیسیپلین

35.تفاوت اساسی دیدگاه موضوعی و دیسیپلینی در چیست

الف. تاکید دیدگاه دوم به حیطه عاطفی

ب. تاکید دیدگاه اول برموضوعات درسی

ج. تاکید دیدگاه دوم به کاوش واکتشاف در یادگیری

د. تاکید دیدگاه اول بر درگیری فعال یادگیرنده

36.دیدگاه دیسپلینی بر

الف. کاوش واکتشاف در یادگیری

ب. در گیرییادگیرنده به شکل فعال در یادگیری

ج. الف. وب

د. تاکید بر ساخت برنامه های متناسب با سطح رشد

 

در کدام دیدگاه انتقال فرهنگی –شهروندی دموکراتیک –تغییر اجتماعی مطرح میشود

الف .انسانگرایانه

ب. اجتماعی

ج. رفتاری

د. رشدگرا

38. کدام موضوع در قالب دیدگاه اجتماعی وظیفه مدرسه انتقال ارزشها ست و از دانش اموزان انتظار می رود که استقلال در تفکر پیدا کند

الف. تغییر اجتماعی

ب. انتقال فرهنگی

ج. شهروندی دمکراتیک

د. برنامه ای

39.امیل دور کیم به اموزش و پ به منزله فرایندی برای درون سازی آنچه از انها تحت عنوان ..........

الف. حقایق اجتماعی یا وجود اجتماعی

ب. وجود فردی

ج.تغییر اجتماعی

د. انتقال اجتماعی

40.تالکوت پارسونز در رابطه با کدام موضع نقش مدارس را جامه پذیری وتخصیص نیروی انسانی  می داند

الف. حقایق اجتماعی

ب. تغییر اجتماعی

ج. انتقال فرهنگی

د. وجود فردی

41. کدامیک از مکاتب زیر تحلیل های مشابه پارسونز ارائه کردند

الف .کارکرد گرایان

ب. شناخت گرایان

ج. انسانگرایان

د. وجود گرایان

42.کدام یک از مواضع در دیدگاه اجتماعی بر رشد قوای عقلانی وکثرتگرایی وحاکمیت بر شرنوشت خود تاکید دارد

الف. تغییر اجتماعی

ب. انتقال اجتماعی

ج. شهروندی دموکراتیک

د. انتقال فرهنگی

43.در کدام یک از مواضع دیدگاه اجتماعی سه رویکرد باسازی –آموزش سواد اجتماعی –کنش اجتماعی مطرح میکند

الف. تغییر اجتماعی

ب. انتقال اجتماعی

ج.شهروند دموکراتیک

د. انتقال فرهنگی

44. آموزش وپ فریره عبارت است از .......

الف. اطاعت مسحورانه

ب. اصطلاح خام

ج. تفکر انتقادی

د. تحول انتقادی

45. برای نیل به مرحله تحول انتقادی کدام عبارت صحیح است

الف. نام بردن مهمترین  تضاد های موجود در موقعیت

ب. تجزیه وتحلیل علل نظامند یا ساختاری

ج. تکیه بر اقدام مشترک و تشریک مساعی برای حل تضادها

د. همه موارد

46. کدامیک از موضع دیدگاه اجتماعی به فرایند حل مسئله هسته ای که بهترین شرایط برای استفاده از این فن موقعیتهای چهره به چهره گروههای کوچک در ان مطرح می شود

الف. کنش اجتماعی

ب. تغییر اجتماعی

ج. سواد اجتماعی

د. انتقال فرهنگی

47.کدامیک از موارد زیر در ثمر بخشی فرایند حل مسئله هسته ای موثر خواهد بود

الف. تجزیه وتحلیل افراد به جای مقررات ونقشه ها

ب. بارش مغزی منجر به تولید یک راه حل شود

ج. افرادی که از تغییر مقررات تاثیر میپذیرند در جریان ارائه راه حل مداخله داشته باشند

د. راه حل بر رویکرد فردی مبتنی بوده

48.کنش اجتماعی از مواضع دیدگاه اجتماعی با کدام آرمان قرابت  بیشتری دارد

الف. انتقال

ب. تغییر

ج. انتقال

د. همه موارد

49.کدامیک از دیدگاه ها به تلقین ورابطه متقابل رشد شناختی –اخلاقی –شخسیتی – اشاره کرده وذکر میکند یک بعد نباید موجب حذف بعد دیگر شود

الف. رشد گرا

ب. اجتماعی

ج. رفتاری

د. شناختی

50.کدام یک  از نظریه پردازان در تبیین دیدگاه رشد گرا نقش محوری داشتند

الف. ژان پیاژه – کوپر – لوپه

ب. ژان پیاژه – اریکسون –کلهبرگ

ج. براون –کهلبرگ  -اریکسون

د. براون –پیاژه – اریکسون

51.کدامیک از نظریه پردازان رشد گرا توجه خود را به دل مشغولی های خاص روانی –اجتماعی کرده که افراد در مراحل گوناگون با ان مواجه اند

الف. اریکسون

ب. پیاژه

ج. کهلبرگ

د. کوپر

52.در نظریه پیاژه فرافکنی دیداری یا تعقیب مسیر اشیاء در حال حرکت مربوط به مرحله

الف. حسی – حرکتی

ب. پیش مفهومی

ج. عملیات عینی

د. عملیات صوری

53.کدامیک ازموارد زیر از مراحل حسی – حرکتی پیاژه نیست

الف. فهم ثبات شی یا تشخیس وجود یک شی که از دیدما پنهان می شود

ب. کاوش کورکورانه یا آغاز به ازمایش کردن با اشیاء

ج. فرافکنی دیداری

د. افزایش استقلال واغازگری

54. از رشد شناختی توان بازنمایی نمادین تجربه در کدام دوره صورت میگیرد

الف. نوزادی

ب. کودکی اولیه

ج. کودکی میانی

د. نوجوانی

55.مادری که رفتارش بیش از اندازه محدود کننده یا حمایتی باشد متهم به مامان گرایی میشود یعنی هیچ مسئولیتی را نباید به بچه واگذار کرد

الف. کودکی اولیه (رشد عاطفی )

ب. کودکی اولیه (رشد شناختی )

ج. کودکی میانی (رشد عاطفی )

د.کودکی میانی (رشد شناختی )

56.هویت یابی ازطریق الگوبرداری ازیک بزرگسال مربوط به.....

الف. رشد شناختی کودکی اولیه

ب. رشد عاطفی کودکی اولیه

ج. رشد اخلاقی کودکی اولیه

رشد اخلاقی کودکی میانی

57.در کدام مرحله افراد حوزه کنترل خود را به قلمرو های وسیع تری گسترش میدهند واحساس استقلال خود را گسترش میدهند

الف. رشد شناختی کودکی اولیه

رشد عاطفی کودکی اولیه

ج. رشد اخلاقی کودکی اولیه

د. رشد اخلاقی کودکی میانی

58. افراد قادر میشوند تا عملیات (حفظ ونگهداری )را بدون ارجاع به مواد  عینی اجرا کنند

الف. عملیات صوری –رشد شناختی

ب. عملیات صوری –رشد عاطفی

ج. عملیات –عینی –رشد شناختی

د. عملیات عینی –رشد عاطفی

59.فرد در این مرحله شروع به زمینه سازی درباره روابط میکند وبه بررسی بنیایه های ((اگر – سپس )) وتعداد معتنابهی احتمالات درباره یک مسئله خاص می پردازد

الف. عملیات صوری رشد شناختی

ب. عملیات عینی رشد شناختی

ج. عملیات صوری زشد عاطفی

د. عملیات عینی رشد عاطفی

60.کدام عبارت از عملیات صوری (رشد شناختی )نوجوان نمی باشد

الف. افراد حدسیات خود را درباره مسائل اجتمایی به کار می برند

ب. مرحله هویت یا بحران هویت در ان مطرح میشود

ج. تفکر حقیقی – ساختن ترکیب های ممکن از روابط – آزمون های قیاسی فرضیه

د. پیدایش معکوس یا متقابل

61.در کدام دوره کودک پا به دوره مرحله تفکر اخلاقی قراردادی میگذارد

الف. نوجوانی

ب. کودکی میانی

ج. کودکی اولیه

د. بزرگسالی

62. این اندیشه که دانش اموز باید فرصت کاوش درباره جهان فیزیکی – اخلاقی – را داشته باشد در کدام دیدگاه از محوریت برخوردار است

الف. اجتماعی

ب. شناختی

ج. رشد گرا

د. انسان گرا

63.مفهوم بازی نمادین که  طیان کودک به نمایش صحنه ها اعمال ناخوشایند می پردازد را مطرح کرد

الف. پیاژه

ب. اریکسون

ج. کهلبرگ

د. کپلر

65.رویکرد او موجب تحریک و تقویت قابلیت تفکر استقرایی یعنی تفسیر داده ها و استخراج تعمیمها شد الف. هیلداتابا

ب. رابینسون

ج. دوبونو

د. تایلر

66.تفکر جانبی ........

الف. تفسیر داده ها واستخراج تعمیمها

ب. رویکردی در جهت خلاقیت

ج. مطابقت با تفکر عمودی

د. همه موارد

67.کارل برایتر اعتقاد داشت که مدارس نباید به آموزس وپ بپردازند مدارس بر مهارت آموزی و کودک پروری تاکید کنند در کدام دیدگاه مطرح شد

الف. انسانگرایانه

ب. شناختی

ج. رشد گرا

د. اجتماعی

68.کدام عبارت در رابطه با دیدگاه فرایند شناختی از دید برایتر صحیح می باشد

الف. مهارت اموزی میخواهد مهارتهایی در او به وجود اید

ب. ویژگی بارز کودک پروری خنثی بودن است

ج. تنها والدین حق دارند در یک جهت خاص به شخصیت کودکان خود شکل دهند

د. همه موارد

69. کدام یک از موارد زیر از مهارتهای تفکر از نظر برایتر که باید در برنامه های اموزشی  به پرورش ان پرداخت نیست

الف. تجزیه وتحلیل کردن

ب. استدلال کردن

ج. تولید اندیشه

د. پژوهش وحل مسئله

70.برایتر در دیدگاه فرایند شناختی به کدام یادگیری اشاره نمی کند

الف. یادگیری غیر مستقیم

ب. دانش زمینه ای

ج. شخصی

د. مستقیم

71.همه عبات ها صحیح می باشد بجز .....

الف. مهارت اموزی نظمی از پیش تعریف شده واقتدار مدار است

ب. مهارت اموزی هدفهای تصریح شده ومشخصی دارد

ج. مهارت اموزی با تمام ابعاد کودک درارتباط است

د. کودک پروری هدف ازاد دارد

72.همه عبارت ها صحیح میباشد بجز .......

الف. استفاده از پیش سازمان دهنده تفکیک پیش رونده وسازش تلفیقی را تسهیل می کند

ب. شروع از اندیشه های کلی و عام وسپس را یافتن به اطلاعات خاص تفکیک پیش رونده است

ج. در سازش تلفیقی معلم باید مفهومهای تازه را طوری در نظر بگیرد که با اندیشه های از پیش اموخته ارتباط نزدیک داشته باشد

د. همه موارد

73.کدام عبارت در رابطه با ازوبل وبرایتر صحیح نمی باشد

الف. برایتر درباره فرایند های شناختی ارتباطی با قلمرو علمی نمی بیند

ب. ازوبل معتقد است که ساختار های شناختی باید نظم وسازمانی مشابه قلمرو علمی داشته باشد

ج. میان صاحب نظران دیدگاه فرایند شناختی درباره چگونگی تفکر توافقی وجود دارد

د. همه موارد

74. برنامه هیلداتابا حول چه موضوعی مطرح نشده است

الف. تکوین مفهوم

ب. تفسیر داده ها

ج. به کارگیری اصول

د. تحلیل مفهوم

75. کدام مورد شامل تکوین مفهوم نمی شود

الف. بر شمردن اقلام

ب. دسته بندی کردن اقلام

ج. توضیح وتشریح انچه مشاهده شده

د. گنجاندن اقلام شمارش شده

76. گروه بندی وشناسایی ویژگی  های مشترک در ................ مطرح می شود

الف. تکوین مفهوم

ب. تفسیر داده ها

ج. به کارگیری اصول

د. تحلیل مفاهیم

77.در تفسیر – استنباط – تعمیم داده ها از تفکر استقرایی کدام موضوع استفاده نمی شود

الف. بررسی جنبه های مشابه  نمونه های منتخب با یک سوال واحد

ب. توضیح وتشریح انچه مشاهده شده

ج. نام گذاری طبقات

د. دستیابی به تعمیم ها از طریق استنباط خصوصیات مشترک

78. در رویکرد تابا بالاترین سطح تفکر ...........

الف. تکوین مفهوم

ب. کاربرد اصول

ج. تفسیر داده ها

د. تحلیل مفهوم

79.کدامیک از عبارات شامل کاربرد اصول نمی شود

الف. پیش  بینی پیامد ها یا فرضیه سازی

ب. تبیین و پشتیبانی فرضیه ها

ج. تایید اعتبار پیش بینی انجام شده

د. همه موارد

80.کدام عبارت صحیح نمی باشد

الف. تفکر جانبی همگراست

تفکر جانبی دارای تنوع وغناست

ج. تفکر جانبی به بصیرت – خلاقیت – طنز شباهت دارد

د. تفکر جانبی و عمودی مکمل یکدیگر ند

81. همه عبارات صحیح می باشد بجز ....

الف. تفکر عمودی تحلیلی است

ب. تفکر جانبی تحریک کننده و برانگیزاننده است

ج. در تفکر عمودی فرد جهت گیری خاصی را دنبال نمی کند

د. تفکر عمودی یک سیر منطقی دارد در تفکر جانبی خیزش وجود دارد

82. کدام یک از فنون های زیر در تفکر جانبی جایگاهی ندارند

الف. تعلیق قضاوت

ب. روش معکوس

ج. تحریک تصادفی

د. تفسیر داده ها

83. ارمان تربیتی کدام دیدگاه به پرورش مهارتهای فکری مثل استنباط کردن تفکر نقاد فرضیه سازی تفکر جانبی می پردازد

الف. رشد گرا

ب. شناختی

ج. انسان گرا

د. ماورای فردی

84.کدام دیدگاه تلقی نسبت به فرایند اموزش دارای رویکرد متفاوت تفکر قیاسی حل مسئله تفکر استقرایی تفکر افقی است

الف. شناختی

ب. اجتماعی

ج. انسانگرا

د. رشد گرا

85. کدام رویکرد از دیدگاه شناختی مسئله را شناسایی وبا استفاده از فنون طوفان مغزی واستفاده از شکل های هندسی به تولید راه حل های بدیل می پردازد  وراه حل را بر می گزیند

الف. تفکر قیاسی

ب. حل مسئله

ج. استقرایی

د. تفکر افقی

86.کدام از رویکرد های شناختی اقلام را بر می شمرد و ویژگی های مشترک اقلام را شناسایی و اقلام را زیر عنوان جا می دهد

الف. تفکر قیاسی

ب. حل مسئله

ج. تفکر استقرایی

د. تفکر افقی

87. نقش معلم در این دیدگاه باید به صورت انفرادی یا در قالب گروههای کوچک با دانش اموزان کار کند معلم همچنین تسهیل کننده ای است که به مخالفت بر می خیزد امور را وارسی میکند و با استفاده از پرسش – مسئله و تمثیل تفکر را ترغیب می کند

الف. شناختی

ب. رشد گرا

اجتمایی

د. انسانگرا

88. کدام دیدگاه در اموزش وپرورش تحت عنوان اموزش وپ عاطفی یا اموزش و پ روان شناسانه نام می برد

الف. شناختی

ب.انسانگرا

ج. رشد گرا

د. اجتمایی

89. کدام دیدگاه را می توان معلول زیاده روی در دیدگاه دیسیپلینی ارزیابی کرد

الف. انسانگرایانه

ب. شناختی

ج. رشد گرا

د. اجتمایی

90. کدام عبارت در رابطه با دیدگاه انسانگرا صحیح نمی باشد

الف. انسان به تحقق استعداد های خود گرایش دارد

ب. افراد دارای ظرفیت هدایت رفتار خود می باشد

ج. نقش معلم نقش محوری در اموزش و پ انسانگرایانه

د. خود پنداره جزئی جدایی ناپذیر از چگونگی یادگیری و رشد دانش اموزان

91.به عقیده گوردن رابطه میان معلم و دانش اموزان زمانی باید خوب ارزیابی کرد که دارای کدام ویژگی نباشد

الف. گشودگی شفافیت

ب. وابستگی متقابل

ج. جدایی

د. عدم دلسوزی در محیط کاری

92. کدام دیدگاه برای خودستایی افراطی یا مشغولیت انحصاری با خود مورد انتقاد قرار گرفته است

الف. انسانگرا

ب. فرا شناخت

ج. رشد گرا

د. ماورای فردی

93. قلب دیدگاه ماورای فردی را چه چیز تشکیل داده

یکپارچگی

ب. هماهنگی

ج. استعلا

د. روحانیت

94. قلب اموزش و پ والدورف چیست

الف. یک پارچگی

ب. رشد احساس پیوستگی و ارتباط میان فرد وجهان

ج. استعلا

د. توجه به رو حانیت

95. اموزش خویشتن شناسی علمی در کدام دیدگاه مطرح شد

الف. انسانگرا

ب. فرا شناختی

ج. اجتمایی 

د. ماورای فردی

96.کدام موردانتقاد  وارده بر شفاف ساختن ارزش ها است

الف. فرایند محور بودن ان

ب. چارچوب ارزشی روشنی ندارد

ج. الف. ب

د. فقط به بررسی خویشتن می پردازد

97.کدام عبارت از مراحل بررسی دل مشغولی های فردی با ترومپت است

الف. رویارویی

ب. تشخیص الگو

ج. اجازه طرح جانشین

د. یکپارچگی

98.کدام عبارت صحیح است

الف. استعلا منبعی برای خلاقیت

ب. بازو گشوده بودن نسبت به ناشناخته ها جزیی از استعلاست

ج. استفاده از تصویر ذهنی جزئی از تفکر شهودی

د.بدیع پردازی استفاده از تجسم و فنون تنفسی در به خاطر سپاری حقایق

99به عقیده مازلو موج چهارم روان شناسی ........

الف. روانشناسی ماورای فردی

ب. روانشناسی انسانگرا

ج. روانشناسی اجتمایی

د. روانشناسی شناختی

100.کدام دیدگاه بر شهود و استعلا تاکید دارد

الف .انسانگرایانه

ب. ماورای فردی

ج. شناختی

د. اجتمایی

 اگر فکرمی کنید بودن پاسخنامه موثرتراست نظردهید تا پاسخنامه نیز درج شود .متشکرم

                                      

 

 

 


نوشته شده در تاريخ شنبه ششم خرداد ۱۳۹۱ توسط فرنگیس الیاسی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب میهن بلاگ